Общо за лечението – от Учителя, 1ва част

imah si edna mechta

imah si edna mechta
снимка:
Михаил Георгиев


Има нещо в човешкото естество, което се нуждае от едно вътрешно разклащане. И всяко едно страдание и всеки един изпит е за уякване на вашето духовно естество. Ако нямате изпитания, няма да се развивате.

Съществуват няколко начина за лекуване на болни. Единият начин е лекуване от Природата. Оставете болния на Природата, няма да се мине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява. Обаче има и трети начин на лекуване – Божественият. Там болният оздравява моментално.
За да бъде човек здрав, трябва да разчита на себе си и на непосредствения контакт с Природата. Природата ще му помогне повече, отколкото хората. Първото условие: упование в Бога, упование в Природата, упование в себе си и най-после – в ближните.
Най-мощното лекарство е светлината. Най-мощното лекарство е въздухът – диханието на Бога. Най-мощното лекарство е хлябът – Божието слово. С тия лекарства си служат и растенията. Лечебните свойства на растенията се дължат на светлината, на въздуха, на водата и на храната, които те възприемат. Ако бъдещите лекари възприемат моята система на лекуване, ще има добри резултати. Един лекар ще бъде проводник на светлината, друг – на въздуха, трети – на водата, а четвърти – на храната. Ако човек не е сладък като плодовете, мек като водата, подвижен като въздуха и светлината, нищо не може да придобие. Бог е влязъл в хляба, в плодовете, във водата, във въздуха и в светлината – пожертвал се е. Който обича Бога, възприема го като част от себе си. Такъв човек се лекува. Затова яжте с любов, пийте с любов, приемайте светлината с любов.
Човек има четири допирни точки с Бога – чрез светлината,  чрез въздуха, чрез водата и чрез храната.
Запомнете тази дефиниция: човек трябва да обича себе си, за да лекува тялото си. Човек трябва да обича ближния си, за да излекува сърцето си. Онзи, който иска да успява във всичко, да се благослови, трябва да обича Бога. Само в любовта  към Бога има придобивки.
Един ден, когато изучат законите на светлината и на топлината, хората ще лекуват всички болести със светлинната и топлинната енергия. Няма да остане болест, която да е неизлечима.
Ако проследите положението на болния, ще видите, че 3 фактора взимат участие в оздравяването му: Природата, лекарят и самият болен. Природата дава на човека помощ 50%, лекарят – 25% и болният – 25%. Последен има думата болният. Ако той не вземе участие в лекуването си, помощта на Природата и на лекаря ще пропадне.
Не е лесна работа да лекуваш хората. Лекуваш някого по известен начин, но вместо подобрение, настъпва влошаване. Изобщо, невъзможно е всички хора да се лекуват с един и същи цяр. За всяка болест, за всеки човек е нужен специфичен цяр. Колкото болести и хора има в света, толкова и цярове съществуват. Следователно, иска ли да се лекува правилно, а с това заедно да помага и на ближния си, човек трябва да изучава онази наука, която разкрива тайните на Природата.
Когато някои ме питат, трябва ли да викаме лекари при заболяване, казвам: този въпрос е решен вече. Ако вървите по законите на старата култура, викайте лекари, но ако вървите по законите на окултната школа, не викайте лекари.  Лекарите ще лекуват света, а за един окултен ученик болестта не е нещо случайно, тя има свое предназначение. За себе си, за своята душа всеки ще търси своя вътрешен лекар.
Мъчно е наистина, да пренесе човек една мисъл от едно място на друго в нейната същина. Например, някой заболее и вика лекар. Ако лекарят успее да пренесе мисълта на болния  от главата му на друго някое място, той веднага може да се  излекува. Ако не може да направи това, той ще си послужи с един от двата метода – хомеопатически – със слаби дози, или алопатически – със силни дози. Има и друг начин за лекуване: да се остави болестта да дойде до своята криза и оттам да започне слизането й, т.е. изчезването. Във всеки човек има скрити сили, които трябва да се събудят. Можете ли да събудите тези сили, положението на болния се подобрява естествено. Ако скритите сили в организма не могат да се събудят естествено, чрез изпотявания, чрез екскурзии, чрез бани, лекарите прибягват до лекарства в малки или в по-големи дози. Има случаи, когато лекарят дава лекарства в по-голяма доза, отколкото трябва, и вместо да предизвика дейността на скритите сили, той ги спира.
В медицината има две теории: алопатия – за максимални дози, и хомеопатия – за малки дози. При алопатията например може да приемете цяла аптека лекарства, без да усетите някакво сътресение в организма, без особена реакция. При малките и раздадени дози може да имате по-голям резултат. Закон е: при малките усилия имате същите резултати, както при големите.
Малките величини произвеждат по-големи резултати от големите. Хомеопатията си служи с крайно малки величини – лекувайте по хомеопатичен начин. Едно крайно малко число от килограма на дадено вещество, единица с 60 нули накрая, може да произведе голямо въздействие върху човешкия организъм. Достатъчно е болният да вземе само една капка от тази крайно разредена материя и веднага да оздравее. В тази капка е вложена Божествена енергия. Ако вярваш в силата на тази енергия, в два-три дни ще оздравееш.
Днес ние не можем да употребим всички окултни методи, защото има такива окултни методи, които ако ги приложите, знаете ли какво би станало? Вашият организъм – мозъкът ви, мускулната ви система, артериалната ви система, нервната ви система – няма да издържат, не са пригодни. Индусите имат специални методи, които прилагат, но те с хиляди години са се упражнявали. Например един от тия методи е методът за дълбокото дишане, който западните народи не могат да употребят. Обаче тия методи са изкуствени, ние имаме други, естествени методи.
За всеки човек има по 7 – 8 начина на лекуване. По духовен начин само някога може да се лекува човек. Малцина хора могат да се лекуват по духовен начин. Кои хора? Само тия, у които няма абсолютно никакво съмнение. Те трябва да имат пълно доверие в теб, пък ти ще бъдеш абсолютно искрен с тях. Няма ли това доверие и тази искреност помежду им, никакво духовно лекуване не може да има. Тогава ще приложиш един от методите на Природата: водата, билките, и др. Освен този метод за лекуване има и трети метод. Той е музиката.
В ново време почти във всички европейски държави съществуват лечебници, които прилагат електричеството и магнетизма като методи за лекуване. Чрез тези методи те искат да събудят и в човека съответните сили на организма, които повдигат трептенията му.
Щом трептенията на организма се повдигнат, човек оздравява. По този начин се лекуват даже и най-мъчно лечимите болести, каквито са ракът, туберкулозата и др. При това лекуване болният минава през големи кризи. Мине ли кризите, положението му се подобрява. Ако издържи първата криза, последните лесно минават. Те постепенно отслабват, докато най-после окончателно се прекратяват и болният оздравява. Чрез кризите организмът се чисти от вредните и отровни елементи в него.
За да оздравее, болният трябва да пречисти кръвта си. Сам той трябва да се заеме с тази работа. Как? Като диша чист въздух, като излага гърба си на Слънце и яде чиста, здравословна храна. Има и други методи за пречистване на кръвта. От човека зависи какви методи ще приложи, за да пречисти кръвта си, не в продължение на месеци и години, но в един ден. Обикновено човек си служи с един или друг метод според съзнанието си.
Умът знае причините на болестите, но не може да ги лекува. Душата лекува болестите. Достатъчно е тя да пожелае да излекува една болест, за да се постигне желаното.
Истинският лекар може да изгони една болест на пациента чрез някои формули или думи. Лекарят може да гони духовете.
Човек може да се лекува, когато се събуди у него резервната жизнена енергия и се подтикне към деятелност. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, използвайте главно месеците април и май, когато Природата е богата на жизнена енергия. Всеки ден от тия месеци струва милиони левове. Това, което човек придобие тогава, в никое друго време не може да го придобие.
В света нещата са строго математически определени. Както има време, определено за сеене, така има време, определено за лекуване. Това е Божествен принцип.
Не е лесно да се справя човек с болни хора. Най-недоволните хора в света са болните. Защо? Те очакват всичко от лекаря. Не им ли помогне, те остават недоволни от него. За да не се натъква на недоволството на болния, лекарят трябва да знае кого да лекува и кого да не лекува. Ако костите зад ушите на болния са издадени, той може да се лекува. Той издържа на болести. Ако брадата на болния е широка, а долната й челюст малко издадена, този човек може да се лекува.
Има два начина за лекуване: единият е природен, другият  моментален – Божествен. Ти не можеш да излекуваш един грешник моментално, но един праведник можеш да го излекуваш моментално от каквато и болест да боледува. Съвременните хора лекуват само физическото си тяло, защото само него отчасти познават. Апостолите и учениците на Христа говорят и за духовно тяло. Мъдреците и великите учители говорят за седем тела, в които човек живее. Човек вече е почнал да живее и в духовното си тяло, а за другите тела и понятие няма.
Ако човек заболее физически, болестта се отразява и на духовното му тяло, и обратно. Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, той няма нищо да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом се пречисти – отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото се пречиства добре и човек се събужда разположен и обновен. Може да се лекуваш, но ако отгоре, от невидимия свят светли същества не вземат участие, в никакъв случай не може да се излекуваш. Церът е само проводник. Като заболеете, обърнете се първо към Бога, после към своята душа и най-после към лекаря. Вие вървите по обратен път и затова не успявате.
Ако човек може да се излекува в един момент, това говори неговото будно съзнание; колкото по-мъчно може да се излекува, толкова по-слабо е неговото съзнание.
Едно по-нисше животно от нас, като се разболее, знае как да се лекува само, а ние, като се разболеем, викаме лекари, защото нямаме вяра нито в Господа, нито в Природата, нито в себе си.
Човек трябва да има ясна представа за болестта. При това той трябва да знае как да се лекува. Например стомахът се лекува с Истината, гърдите се лекуват с Мъдростта, а главата с Любовта.
При лекуването вярата и волята трябва да взимат живо участие.
Сълзите лекуват – те пречистват съзнанието.
Продължителността на земния живот на човека зависи от отношенията, които той е създал с душата си. Невъзможно е да живее изключително за личността си и да стигне до дълбока старост. Колкото повече душата изявява своя живот, толкова по-издръжлив е човешкият организъм. Иска ли да се лекува, човек трябва да потърси лекар и лекарства в душата си.
Окултната наука предвижда различни методи за лекуване, за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Изучавайте тези методи и правете опити с тях, да знаете кои отговарят на вашия организъм. Ако не попаднете на съответния метод за вас, вие можете да влошите състоянието си. Тази е причината, поради която някои лекари не се оставят да ги лекуват колегите им. Чувал съм лекар да казва: „Страхувам се да извикам лекар, да не ми даде лекарство, което не подхожда на организма и на състоянието, в което се намирам. Ето, аз сам зная какви лекарства трябва да взимам, но не мога да предвидя как ще се отразят на моя организъм.” Значи, всяко лекарство, макар и да е определено за специална болест, може да действа на организма по друг начин. Най-добрият метод за лекуване е всеки момент човек да се справя със своите мъчнотии и противоречия. Една мъчнотия може да причини известна болест, противоречието – също. Махнете тогава мъчнотиите и противоречията от ума си, за да се освободите и от болестите, от които страдате.
Евангелието съдържа цяр за всички болести, за всички накърнени чувства, за безверието и отчаянието. Обаче трябва да се знае как да се употребяват тия церове.
Ако човек се подложи на ток от 2000 волта, той ще умре, но ако се подложи на действието на ток от 20 000 волта нагоре, той ще се обнови и ще се пречисти, без да изгори. Физиците казват, че молекулите на тока от 2000 волта са толкова големи, че като минават през тъканите на човешкото тяло, те ги разрушават и убиват човека. Молекулите на тока от 20 до 50 000 волта са крайно малки, вследствие на което минават свободно през тъканите на човешкия организъм, масажират ги и вместо да причиняват беда, те го обновяват и пречистват. Значи има няколко вида топлина, светлина и електрическа енергия, които се отразяват различно на организмите. Колкото по-дребни са частиците на тези енергии, толкова по-благотворно действуват – те обновяват, пречистват и съграждат материята.
Никоя аптека в света не може да даде на човека това, което Природата му дава. Човек трябва да придобива магнетична енергия от Природата и да дава от нея на своите ближни. Ако е разстроена стомашната система на човека, ще се лекува чрез храната.
Ако е разстроена дихателната му система, ще се лекува чрез светлината, топлината, електричеството и магнетизма. И най-после, ако е разстроена мозъчната му система, той ще се лекува чрез мисълта и чувствата. Искате ли да лекувате мозъка си, вие не трябва да допущате в себе си никаква отрицателна мисъл, като се основавате на закона, че Бог е абсолютна Любов, абсолютна хармония.
Има не само вредни микроби, но и такива, които, внесени в организма, го подобряват. В своята практика бъдещите лекари ще използват благотворното влияние на тия микроби.
Докато вярва в методите и лекарствата на десет души лекари, болният никога няма да се излекува. За да оздравее, той трябва да вярва само в един лекар, но лечебните сили се крият във водата, въздуха, светлината и храната. Всеки човек е проводник между Природата и себе си, поради което той сам може да се лекува.
Когато сам се лекува, човек придобива увереност в себе си, в своите сили. Остави ли се на лекар, той отдава всичко на него и постепенно губи вяра в своите сили. Болестите не са нищо друго, освен задачи, които трябва правилно да се решават. Не се ли решават както трябва, тогава идат истинските болести, които мъчно вече се лекуват. Като знаете това, не се страхувайте от болестите.


Източник:

„Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно

Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева


Следващ материал:

Общо за лечението – от Учителя – 2ра част

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »