Лечение с музика

Noti :)

Noti :)

Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя. Физическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично. Музиката е Божествен метод за успяване в света. Чрез музиката по-висши същества достигат до нас. Вие, ако пеете, ще спомогнете по-напреднали същества да дойдат и да ви помогнат. Ако не пеете, няма да се интересуват от вас. Окултната наука препоръчва пеенето като метод за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Музиката организира тялото, а оттам и мисълта, организира мисълта, а оттам и всички клетки. Музиката повдига вибрациите на организма.

Музиката от най-стари времена се прилага като метод за трансформиране на енергиите и за лекуване. Пеенето е зов на човешката душа към природата. Като отзивчива тя изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека да му помагат по-скоро да оздравее.

Днес музиката може да се впрегне като метод за лекуване. Ако накарате болния всеки ден да пее по малко, той скоро ще оздравее; и обратно, ако здравият престане да пее, той лесно ще заболее. Музиката е на границата между физическия и духовния свят. Чрез нея човек може да трансформира енергиите си. Чрез песента в човешкия организъм се влива особена жизнена енергия. Ако си нервен, неразположен, започни да пееш. Състоянието ти веднага ще се измени. Чрез пеенето се развиват такива способности, каквито по друг начин не могат да се развият.

За да бъде здрав и нормално развит, човек трябва да придобие вътрешно равновесие между силите на материята,от която е направено тялото му, както между мислите и чувствата си. Музиката е едно от средствата за поддържане на това равновесие. Който знае законите на природната музика, той може да спре разрушителното действие на паразитите в своя организъм и да подобри състоянието си.

Пеенето не е развлечение, то е средство за тонизиране на енергиите. Трябва да пееш, за да придобиеш известни енергии. Ако болният не пее, ще умре преждевременно. Той трябва да пее, за да набави изгубената енергия на организма си.

Когато пее, човек трябва да вложи в песента и душата си, и духа си. Те изменят трептенията, повишават ги, а всяко повишаване на трептенията се отразява здравословно върху организма.

Когато пеете, Любовта, Мъдростта и Истината трябва да вземат участие в пеенето, да дадете израз на всичко, което Бог е вложил във вас.

Много от сегашните лекари, особено на Запад, лекуват болните с музика. Българинът по естество е песимист, затова е създал хороводните песни да се лекува от песимизма си. Веселата музика действува здравословно. Има тъжни песни, които турят и здравия на легло. Българските хороводни песни са лечебни.

При всяка болка има свиване на капилярните съдове. Като почнеш да пееш, става разширяване и престава това свиване на капилярните съдове, престават болките. Музиката е метод за трансформиране на човешките състояния. Има състояния, които без музика по никой начин не могат да се сменят.

Вие още не сте си послужили с музиката като средство за лекуване и за развиване на вашите способности. Чрез музиката може да произведете сила в себе си, да премахнете обезсърчението си или да премахнете болките си. Ще изпеете един, два, три, четири, пет пъти един тон или цялата гама и ще видите как ще се смекчи положението. Някой ви обрал. Какво ще ходите да разправяте тук-там какво ви се е случило или пък да търсите крадеца, кажете си: „Чакай, ще дам един концерт.”

Музикалните тонове са свързани с човешкия организъм.

Мозъкът има свои определени тонове и вибрации. Сърцето има свои определени тонове и вибрации; стомахът има свои определени тонове и вибрации; черният дроб има свои определени тонове и вибрации; мускулите, костите на човека също така имат свои определени тонове и вибрации. За в бъдеще музиката ще играе главна роля за лекуването.

Болният по цял ден трябва да пее, за да оздравее, а здравият също да пее, за да запази здравето си. Колкото по-правилно човек взема тона „ре”, толкова състоянието на дробовете се подобрява. Сърцето представя тона „до”, дихателната система „ре”, черният дроб „ми”, бъбреците „фа”, далакът „сол”, жлъчката „ла”, храносмилателната система „си”. Когато дихателната система на човека действува музикално във всички гами, ние казваме, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушение на тази система нейният тон се изменя, минава в друг тон, а това вече създава известна дисхармония в някой от нейните органи. Тази дисхармония наричаме заболяване.

Щом се понижат трептенията на стомаха, идва стомашна болест; щом се понижат трептенията на белите дробове, иде болест на белите дробове. Тогава можеш да употребиш музиката, за да се повдигнат трептенията на тялото и да оздравееш.

Има музика, с която се укротяват зверовете. Има песни, с които може да се лекувате и с които и смъртта може да изгоните. Смъртта се бои и бяга от тези песни. Който пее, малко боледува. Ако заболее, лесно се лекува. В това отношение музиката е добро лечебно средство.

Някой път влизам при някой болен, гледам го, останал сам и той, като седи, ту си попее, ту си поплаче, но плачът му, пак във вид на песен. Аз зная, че това плачене е музика и си казвам: този човек ще оздравее. Престане ли да пее, няма да оздравее.

Ако един болен пее на болестта си, ще оздравее. Без музика, без пеене, човек се демагнетизира. Душата също се тонира чрез музика.

Често се оплаквате от болести и страдания. Казвам: пейте на болестите и на страданията си. Ако си болен и не можешда движиш ръцете и краката си – пей. Дойде обед – пей. Цяла година пей на болестта си, да видиш какъв ще бъде резултатът.

Който знае да пее както трябва, той може да лекува и себе си, и ближните си. С различна музика се лекуват различни болести: главоболие, гръдобол, ревматизъм и т.н.

Материалният свят произхожда от хаоса, затова е неорганизиран. Слънчевият свят организира неорганизираната материя. Ревматизмът е неорганизирана материя, натрупана по ставите, и пречи на кръвообращението. На тази материя ще пеете. Като пеете, създава се едно движение, което изчиства калта. Пеенето е мощно течение, което чисти целия организъм, но това пеене, в което пее всяка клетка, всяка фибра, природата пее, птиците през май пеят, уханието на цветята е пеене.

Щом заболеете, не се страхувайте, не търсете веднага помощ отвън, но почнете да се разговаряте с болестта. Питайте я отгде е дошла и какво иска от вас. Като разберете намеренията й, попейте й малко, не я пъдете, тя ще ви погостува малко и ще си замине. Всеки човек иска да бъде здрав, но не знае как да придобие здравето.

Има болни, които се лекуват, като им се свири на цигулка, други – като им се свири на китара, трети – на флейта и т.н. Различните инструменти оказват специфично влияние върху отделните хора. Ако болният обича да слуша цигулка, ще му посвирите нещо, но с възходящи вибрации, а не минорни песни.

Сърцебиенето например се лекува с песни, които започват с тона „до”, обаче не тона „до”, взето по камертон, но естественият тон „до”. Ако вземете този тон вярно, веднага ще почувствувате в себе си успокоение, малка радост, като че сте придобили нещо. Колкото малка да е тази радост, тя внася в душата ви светлина, проблясък, като че слънце е изгряло. Основният тон „до” е ключ за живота. Всеки може да прави опити в това направление, да провери тази истина. Когато иска да пее, човек предварително трябва да се настрои, за да попадне в естествения тон, в естествения ключ. Той ще се изправи, ще постои спокоен 10-15 минути, докато се освободи от всички мъчнотии и противоречия, които съществуват в ума му, ще помисли за разумността в живота и ще запее. Това значи, че този човек е успял да завърти правилно един от музикалните ключове, който му е даден. Това значи още да изгрее слънцето в него и разумната енергия да потече в организма му. Ако тонът „до” е правилно взет, човек може да възприеме животворната енергия от Слънцето и да я предаде на всички органи в своя организъм.

Ако имате анемия, взимайте често тона „до”, той е тон на живота. Чрез него ще внесете малко злато в организма.

Който е малко твърд, груб по характер, да свири Шопен. Той ще му предаде мекота. Който е изгубил смисъла на живота, да свири Бах. Който не иска да чете и не обича да мисли, да свири Бетовен. Който не обича поезията, да свири Моцарт. Всеки музикант представлява един хубав плод, ще избереш от едно или друго според разположението си. Не е безразлично дали ще ядеш ябълки, круши, череши, грозде или друг плод.

Думите „зум-мезум” в окултната музика регулират, те са равнодействуващи сили, които регулират всичко. Тъй че когато искате да се тонирате, може да пеете упражнението „Сила жива, изворна, текуща”.

Вкъщи накарайте болния да пее и той, ще се излекува. „Сладко, медено” го накарайте да пее, после другите упражнения, така може да се излекува. Като се готви, трябва да се пее. Като се копае лозето, трябва да се пее. Като се сее и жъне нивата, трябва да се пее. Пеенето е една формула. Пеенето е правата мисъл.

Болни ли сте, гладни ли сте, пейте песента „Благост, благост”.

След всяко смущение идва болест. Когато двама души се скарат, идва простуда или някаква рана, или инфекция. В този случай пейте „Сладко, медено”. Не всички болести обаче могат да се лекуват с музика.

Болен ли си и си беден. Не можеш да отидеш на лекар, пари нямаш. Изпей си една песен като нашата песен „Красив е животът на нашата душа, що изпълня цялата земя”, изпей я три пъти и ще оздравееш. После изпей „В начало бе Словото”. Ама наистина ли ще оздравея, като я изпея? Като не я изпееш, ще оздравееш ли? Изпей я, не умувай. Щом пееш, ще оздравееш.

В бъдеще лекарите ще лекуват с музика и песни. Вие се смеете на това, но хората не подозират колко са смешни и изопачени без музика. Музика в отношенията, в движенията, в чувствата, в мислите, в постъпките.


Източник:

„Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева

Limec
Чисти от вътре и от вън

Лечение чрез храна и пост

Храненето е метод за лекуване. По-добър метод от него няма, но трябва да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек. По време на боледуване и след оздравяване от дадена болест човек се нуждае от специфична храна. Например, който е боледувал от треска, иска да яде кисело; при друга болест […]

Прочети още »
Sred gorata do rekata :)
Чисти от вътре и от вън

Лечение с вода

Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста. Голяма част от тялото на човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма. Влагата, водата е причина за топлината на организма. Липсата на вода охлажда организма. Много […]

Прочети още »
Kostenurki
Чисти от вътре и от вън

Лечение чрез движение

 Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре в духовния свят. Всяко дисхармонично движение във физическия свят произвежда дисхармония в астралния. Всяка дисхармония в астралния свят се отразява и на умствения. Щом вътрешният свят се уравновеси, ще се възстанови хармония и в движенията на външните крайници. И тъй, мисълта се отразява върху […]

Прочети още »