Учителя за причините за болестите – 1ва част

na polqnata :)

na polqnata :)

Който не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите на Природата. Всяко нарушение или отклонение води към заболяване, Отклонението може да е станало преди много години, но последствията идват днес. Който намери причината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта не го напуща.
Болестите се дължат на нарушаване на Божествените закони. Който не се ръководи от тези закони, в организма му се събират различни утайки, в стомаха – различни киселини, и той заболява.
Природата обича онези, които изпълняват нейните закони. Тя ги повдига, дава им живот преизобилно. Който не изпълнява законите й, тя го счита недостоен за нейните блага и го лишава от всички граждански права на своето царство. Такъв човек е изложен на ред болести и нещастия.
Вие можете да се лекувате, ако изправяте вашите прегрешения. Вашите грехове са създали болестите ви.
Как се обяснява, че болестите се дължат на духовни причини? Отрицателната или разрушителната мисъл или чувства са отначало в невидимите тела на човека: астрално, умствено и пр. После те със своите трептения слизат в етерното тяло, а от етерното във физическото. Като слязат във физическото тяло, нападат онези органи със своите трептения, с които са сродни по характера на трептенията си. Могат да нападнат бъбреците, черния дроб, сърцето, белия дроб и да ги разрушат или да ги предразположат към болест. И тогава поради най-малката външна причина, органът заболява.
Помни: всяка болест е последствие от извършеното престъпление в миналото или в настоящето. Като не знаят това, лекарите мислят, че могат да се справят с болестите. Докога ще продължава това? Докато хората дойдат до съзнанието да търсят причините на болестите у себе си и като ги намерят, да ги отстранят. За да боледуваш, има две причини: или ти не обичаш, или тебе не обичат.
Всички болести се дължат на грехове и престъпления. За да може лекарят да лекува болния, трябва да вникне в причините на болестите. Природата изпраща болестите като начин на изправяне на престъпленията.
Някои се плашат от закона на наследствеността, но този закон е едно благословение, защото по този начин една погрешка, която се предава до четвъртото поколение, се ликвидира. Една добра мисъл се предава до много родове, значи доброто е по-силно от злото. Ако в това време не направите друго престъпление, хиляди години ще се ползвате от едно направено добро. Ако направите една погрешка и не я поправите, от четири до десет поколения съдбата ще ви преследва.
Понякога, ако бащата е гениален, синът не излиза такъв. Бащите са слаби да предават гениалността си на децата.
Майките могат да предават повече неща на синовете си, отколкото бащите.
Гениалността се предава по женска линия, по линия на чувствата.
Причините за болестите се крият в астралния свят, а последствията се явяват във физическия. Затова хората се оплакват от болки в главата, в сърцето, в белия дроб, в стомаха и др. Който иска да се лекува, първо трябва да намери причината за заболяването си в астралния свят. Щом премахне причината, болестта го напуща.
Има органични болести, които крият своя произход далеч в миналото на човека. Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло, постепенно минава в мисълта, а оттам и във физическото тяло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината и самата болест изчезва.
Много от болестите се дължат на смущения в чувствата. Много от болестите се дължат на смущения на ума. Когато болестите се дължат на умствени смущения, те засягат мускулната система, засягат и белите дробове. Когато смущенията са повече от чувствен характер, те засягат сърцето, черния дроб, дихателната система и кръвоносните съдове. Болестите и болезнените състояния се дължат на липсата на музика и хармония в човека. Заболи ви глава – причината е в стомаха. Заболи ви корем – причината е в главата. Болестите идват по закона на отражението.
В Природата има една вътрешна нишка, която прекарва добрите и лошите черти на цялото Битие. Този закон съществува и във всеки човек. Ако погледнете един човек, ще видите, че той е оплетен от нишки на тъмнината и светлината. Когато покрай него минава една от тъмните нишки, той ще бъде неразположен. Ако минава някоя от светлите нишки, ще бъде разположен.
Преплитането на тъмните нишки със светлите постоянно създава добрите или лошите състояния. Нишките на виделината трябва да надминават тези на тъмнината. Хубавите, светлите, благородните, моралните чувства са плод на нишките на виделината.
Има невидими същества, в чийто интерес е да възбуждат енергиите в човека, за да черпят от него. Като се гневи, те използват тази енергия в него и го обезсилват. Аз наблюдавам как пристигат тия същества. Те идват групово, сядат около човека и започват да му внушават отрицателни мисли, докато го настроят. Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават какво ще прави той.
Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение, Въпреки това казвам: зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето духовно развитие.
Когато бащата и майката се карат, децата почват да боледуват. Там, където има обич между родителите, децата са здрави.
Направиш ли една погрешка, ще почувствуваш болка или в стомаха, или в сърцето, или в белите дробове, или в краката, или в лакътя, или в червата, или в пръстите, или в гръбначния стълб, или в черния дроб. Локализирането на болестите в разните места показва каква погрешка си направил. Особена медицина има природата.
Ако някога сте се присмели на болестта на някой човек, тази болест непременно ще ви посети. Намерете човека, на когото сте се присмели, искайте извинение от него. Щом се извините и докажете, че влизате в положението на страдащите, болестта ще ви напусне.
Когато един човек ви мрази, той изпраща с погледа си огнени струи към вас и ако нервната ви система е разклатена, може да ви сполети нещо лошо. Някои хора кълнат и думите им са толкова силни, че клетвата може да се сбъдне, изречените думи да улучат.
Много от вашите състояния и болести са чужди, възприети от вас чрез внушение. Видели сте някой някой човек със счупен крак, преживели сте неговото състояние и след време и вас ви заболи на същото място. Понеже е дошла болката по пътя на внушението, пак по този път трябва да си отиде.
Земята като живо същество си има свой хороскоп, свой път, по който си върви. Нейният път сега не е тъй гладък, като е било по-рано. Земята понякога минава през известни пертурбации. Хората често се заразяват от тия влияния на Земята и от това се зараждат разните епидемични болести. От тия болести понякога измират хиляди и милиони хора.
Дойде лекар, претупа болния, пипне му пулса, напише рецепта и излезе. Така не се лекува, Има болести, които произтичат от обезсърчение, от преумора, от простуда. Причината може да е задната част на мозъка; някои болести може да се дължат на разрушителните способности, трети се дължат на прекомерно или безразборно ядене. Болестта може да се дължи и на смесване на разнородни храни, други – от раздвоение между ума и сърцето; трети – от нарушаване закона на Любовта, и хиляди още причини могат да се изредят. Ако се наруши законът на вярата – разстройва се нервната система. Между симпатичната нервна система и мозъчната нервна система има ли раздвоение, пак се поражда разстройство. Обезсърчи ли се човек, изгуби ли надежда, става разногласие между мускулите и костите, на едни места приижда повече кръв, на други места повече се насъбира енергия.
Някои болести пък се дължат на това, че човек е влязъл в стълкновение с хората или в стълкновение със себе си. Та никак не е просто да си един истински лекар, а не само да имаш етикет, фирма.
Причината за ревматизма не е влажната стая. Ако влагата беше причина за ревматизма, как ще си обясните заболяването на човек, който живее в хигиенична, комфортна обстановка, където влага не прониква? Всички болести в света са резултат от неизпълнението на Божия закон.
Причината на всяка болест трябва да се търси много отдалеч. Живеем ли по Божествен начин, ще дойде ден, когато моментално ще се изчисти тялото ни от всякакви утайки, които днес предизвикват болестта. Някои физици допущат, че ако се употреби електричество от 10-20 хиляди волта или 100 000 волта върху човешкия организъм, той би се обновил в много кратко време.
Ако задържите едно Божествено желание в себе си, вие съзнателно се подпушвате, вследствие на което се излагате на ред болести. Всички болести се дължат именно на това подпушване, предизвикано от неизпълнение на Божествените желания, които ви подтикват към правене на добро.
Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този свят.
Пресищане има в материалния свят, в духовния и в Божествения. Светът е пълен с преситени хора. Всички болести водят началото си от пресищането. Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка в неговия организъм е подложена на обновяване. Щом престане да спазва тия закони, клетките му започват постепенно да се рушат. Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство предизвикват особени сътресения, особени експлозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват болезнено върху неговия организъм. Причината за всички болести се крие в човешката крива и отрицателна мисъл.
Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата – в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не й даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система.
Мнозина се упрекват от силното Слънце, казват, че действа зле върху органите им. Причината за това не е Слънцето, а в мислите и чувствата на хората. Лошите мисли и чувства образуват един тъмен пояс около Слънцето, който така пречупва слънчевите лъчи, че задържа голяма част от тях, тъй наречената черна светлина на Слънцето. Тия черни лъчи са причина за много болести, както и за почерняването на хората. Оттук може да се извади заключение, че началото на всички болести се крие в особено вътрешно пречупване на слънчевата светлина. Светлина, която се пречупва в низходяща степен, всякога произвежда болезнени състояния в човешкия организъм. Никога не стой под сянката на дърво или под сянката на човека. Това е правило, което всеки може да опита. Много болести се дължат на сенките. Всеки лъч, попаднал върху човека, се поглъща от организма му и после отново излиза във вид на мъртва светлина. Под сянката на цветето, на дървото или под сянката на къщата пак има светлина под влиянието на преките слънчеви лъчи, а не на косвените, т.е. лъчите на сянката. Никога не стойте на сянка. Нищо не вирее под нея.
Човек не може да държи известна идея в ума си, без тя да произвежда известен физиологически ефект върху мозъка и нервната му система. Като знаете силата на мислите, на чувствата и на постъпките си, трябва да бъдете внимателни към тях. Една мисъл, едно чувство, една дума може да произведе върху мозъка и сърцето на човека такова напрежение, че да го осакати.
Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такива отрови. Те са утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав?
Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна система: дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната система. Физическият и психическият живот са тясно свързани.
Нашите нечисти мисли и желания по някой път оставят утайки в съзнанието ни, вследствие на което се зараждат ред болезнени състояния. Тези утайки се натрупват върху духовното тяло на човека и произвеждат вътрешни пертурбации.
Някои болести не са нищо друго, освен резултат от заклинания от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек възприема неговото недоволство и заклинание, което внася дисхармония в организма му и предразположение към заболяване. Каквито пожелания отправят хората към подобните си, добри или лоши, в края на краищата са ги постигнали. Мощна сила е човешката мисъл.
Както каруцата разтърсва човека, така и трептенията на грубите думи, на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресение на нервната система.
Страшно е човек да държи в ума си лоши мисли за някого. Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи мъчнотии и страдания. Отрицателните мисли правят човека нервен и неразположен. За да се освободи от лошите и отрицателни мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си.
Докато мисли, човек знае мястото на всяка дума и никога не петни езика си. Щом езикът му е чист, и тялото му ще бъде здраво. Внесе ли една нечиста дума в езика си, той петни мисълта. А щом мисълта му е опетнена, той внася отрова в организма си и след време заболява.
Всяка лоша дума се отразява вредно върху черния дроб. Хигиената забранява на човека да си служи с отрицателни, дисхармонични думи. Върви ли против хигиената, човек разстройва черния си дроб. Щом се разстрои черният дроб, разстройва се и нервната система, както и храносмилането. Изобщо, лошите думи се отразяват зле върху здравето. Ако искате да бъдете здрави, служете си с добри, положителни думи.
Топлината и светлината, които се образуват от човешките чувства и мисли, се отразяват или благоприятно върху организма, или разрушително. Това зависи от техните трептения. Колкото по-високи и многобройни са техните трептения, толкова по-благотворно е действието им върху човешкия организъм.
Всяка неприятна мисъл не е нищо друго, освен една странстваща душа, която е грешила на Земята, не е могла да завърши развитието си и сега не може да си намери място. Изпейте й една песен, поприказвайте й. Всички тъжни мисли, които ви нападат, са скръбни души, които седят вързани между физическия и астралния свят и не могат да се развиват.
Човек трябва да мисли само 50% за себе си, това трябва да е един максимум, и 50% за окръжаващите го, ако иска да изпълни Божия закон. Човек не трябва да занемарява себе си, но не може да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат боледувания.
Щом се увеличи умствената дейност на човека, намалява се дейността на физическото тяло. Тази е причината, задето повечето хора днес са много нервни. Колкото е по-голяма дейността на ума, толкова по-слаб е човек. За да не се изтощава нервната му система, част от умствените сили трябва да се прелеят в сърцето. Силите на организма са резултат на сумата от силите на ума и сърцето.
Ако търсите причината за заболяването на ушите и на очите, ще я намерите в задната част на мозъка. Когато функциите на задната част на мозъка не стават правилно, човек страда от болка в очите и в ушите. Когато слепоочната част на мозъка не функционира правилно, човек се оплаква от болки в устата. Като знаете, че мозъкът е причина на много заболявания, дръжте го в изправност. Когато говорим за изправност на мозъка, имаме предвид мислите, които минават през него. Ето защо за здравословното състояние на мозъка трябва да държим отговорни мислите, а за здравословното състояние на сърцето – чувствата. Всяка мисъл носи на човека или благо, или отрова. Същото се отнася и до чувствата и желанията на човека. При това има мисли и чувства, които оказват своето въздействие върху организма веднага, а други – след време.
Казвам: внесете в ума даже на най-силния човек две противоположни мисли и той непременно ще се побърка. Те произвеждат голямо сътресение на нервната система, нарушение на вътрешната хармония в човека, или на окултен език казано, излизане на човешкия двойник вън от тялото. На негово място се настанява друго същество. Който разбира законите, може да върне двойника назад и да възстанови нормалното състояние на човека.
Две причини могат да предизвикат отслабване на очите: тревоги и неправилна мисъл. Ако могат да се преодолеят, зрението ще се усили. Бог не е създал човека с очила.
Причината за отслабването на зрението е, че сегашните хора нямат дълбока философска мисъл, каквато са имали първите човеци, хората на древната мъдрост. Днес хората живеят, без да знаят защо живеят. Те са смутени, не знаят какво им носи утрешният ден. Какво ще отговорите на въпроса, защо живеете? Живеем, за да се усъвършенстваме, живеем за Бога. Ако ви поставят на изпит, ще издържите ли? Когато живее за една идея, човек е готов на всички жертви. Ето защо идеята, за която човек е готов на всички жертви, трябва да заслужава това.
Очите на човека са в услуга на неговия ум. Докато умът му функционира правилно, и очите му ще бъдат здрави. Започне ли умът да отслабва, и физически очите на човека постепенно отслабват. Човек, в когото милосърдието работи, винаги има здрави очи и уши.
Защо човек ослепява? Защото не е живял съобразно със законите на Разумната Природа. Когато човек се тревожи много, тревогата произвежда сътресение първо на стомашната му система, оттам сътресението се предава на дробовете, от дробовете – на мозъка, а от мозъка на очния нерв. Щом очният нерв отслабне, човек започва постепенно да губи зрението си. За да възстанови зрението си, човек трябва да започне по обратен път да възстановява нормалното състояние на органите си: първо на мозъка; после на дробовете и най-после на стомаха, дето е дошло първото сътресение. После трябва да намери причината, която е произвела сътресението, и тя да се премахне.
Според окултизма всички слепи, всички сакати хора, които днес срещаме по земята, са все ученици, които не са издържали изпитите си, вследствие на което са напуснали школата.
Тази неврастения, която съществува в цяла Европа, е едно разслабване на бялата раса. Всички умове са пълни само с мисли за къщи, пари, удобства. Материалните блага са изместили чистите мисли, чистите желания, които дават сила на човека.
Ако праведният се тревожи, ще изгуби здравето си. Ако грешникът не се тревожи и пази своя вътрешен мир, всякога ще бъде здрав. Бог е дал ум на човека да мисли, а не да се тревожи.
Забелязано е, че добрите мисли и чувства се отразяват благотворно върху храносмилателната система, а лошите – неблагоприятно. Лакомството и чрезмерното желание на човека да се удоволства разстройват стомашната му система. Когато стомахът не работи, и мозъчната система се разстройва. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност. Той не може да работи, гледа на всичко мрачно, няма вяра в живота.
Главоболието се дължи на нарушаване законите на правата мисъл. Изправете мисълта си и главоболието ще изчезне.
Сприхавостта и нервността на човека се дължат на излишна умствена енергия, която се натрупва в носа. Излишната умствена енергия разстройва нервната система, затова не претоварвайте мисълта си с излишни грижи и дребнавости.
Питате: на какво се дължат нещастията в живота ни? Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаещите, на безразборното убиване на хора. Когато душите на убитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройства между хората. Убитият разбойник се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава чувство за отмъщение.
Известни болести, лоши мисли и желания, които се проявяват във вас, се предизвикват от някои млекопитаещи животни. За да се освободите от тези страдания, трябва да смекчите отношенията си към животните. Често омразата на куче може да повлияе тъй, както омразата на човек. Не смятайте, че мислите на животните са много слаби. Не, те са много опасни за света.
На добрия човек краката са здрави, на справедливия – ръцете, на разумния – ушите, на истинолюбивия – очите. Ако човек обича Бога, и умът му ще бъде добре развит.
Когато човек изгуби или занемари една своя добродетел, едновременно с нея той изгубва онзи орган, който е в услуга на тази добродетел. И когато изпадне в областта на греха, човек постепенно започва да се атрофира: краката, ръцете и останалите органи.


Източник:
„Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева


Следващи материали:

Учителя за причините за болестите – 2ра част
Учителя за причините за болестите – 3та част

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »