Учителя за здравето

Slunce prez oblacite nad qzovir Kurdjali

Slunce prez oblacite nad qzovir Kurdjali

Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце. За да придобие човек тия качества, трябва да има знание. Всеки има дух, душа, сърце и ум, но не всеки е могъл да ги развие – да развие такива качества у себе си, които да го направят здрав.
Какво представлява здравето? То е капитал, вложен в банката. Ако всеки ден изразходваш определения за това време капитал, без да внасяш нещо, ти ще фалираш. Ако всеки ден внасяш по нещо, капиталът ти ще се увеличи, т.е. здравето ти ще се укрепи. Като знаеш това, не се чуди защо, след като си бил здрав, заболяваш. Мнозина изразходват капитала си, без да внасят нещо в банката и незабелязано губят здравето си. Истински здравият човек е здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение. Здравето има отношение не само към физическия свят, но и към сърдечния и умствения свят. То е резултат на действието на висшите закони, т.е. на законите на разумния свят. Да бъдеш здрав, това значи да си в хармония с Първата Причина на нещата, с ближния си и със себе си. Физическото здраве се основава изключително на добродетелите в човека. Добрият човек не боледува. Щом се усъмни в доброто, той започва да боледува. Ако болният вярва в доброто, непременно ще оздравее. Като греши, човек излиза от областта на доброто и отваря у себе си вратата на греха. Щом греши, той започва да боледува. След болестта иде смъртта. Ако през целия си живот, от младини до старини, човек не допусне в ума си нито една лоша мисъл, в сърцето си – нито едно лошо чувство и във волята си – нито една лоша постъпка, никаква болест не може да го хване. Много бацили ще минат през него, но отровата им ще се обезсили. Който иска да има цветущо здраве, непременно трябва да е свързан с Бога, да има един непрекъснат приток в себе от Божествена енергия.
Не може да сте здрав, ако не сте магнетичен. Когато човек се чувствува нервно изтощен, това значи, че се е демагнетизирал, тогава не може да задържи божествените мисли, които само минават през него, без да оставят нещо. Какво ще стане с едно растение, ако то не приеме дъждовните капки, не ги използва? Вие мислите, че човек, който е на земята, живее. Човек щом е на земята, той е само на изпитания. И след като го изпитат, го пращат на друго място. Човек може да бъде физически здрав, да има разположение да хапне и пийне добре, но духовно може да не е здрав, да няма разположение да направи някакво добро. Като прави добро, човек се храни духовно. Ако няма разположение да прави добро, това показва, че е духовно болен. Да бъде човек духовно здрав, това подразбира здрави и устойчиви чувства.
Абсолютно здрав човек е онзи, в организма на когото няма никакви утайки. Здрав е онзи човек, в организма на когото не става абсолютно никакво гниене. Всеки може да бъде здрав или в една минута да стане здрав, като се подложи на влиянието на специални токове, които съществуват в Природата. В самото Слънце съществуват особени лъчи, особени токове, които могат да възкресят човека, стига той да знае как и кога да възприема тези лъчи, за да се ползва от тях.
Здравето зависи от съзнанието на човека. Мирът, здравето, мощта, добрите чувства и всички сили, които съществуват в човека, произтичат от неговото съзнание. Който живее в областта на съзнанието, и без пари в джоба си е спокоен, той от нищо не се плаши, а концентрира мисълта си към възвишения свят. Не се минава и половин час, помощта идва, хлябът пристига, колата пристига. Този човек е разумен и никога не злоупотребява със силите и способносите, които притежава.
Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.
Лицето на светията свети, то не е жълто и изпито, както вие си мислите, нито очите му са хлътнали.
И слабият, и пълният не са светии.
Когато мисли човек, силите на главният мозък отиват в симпатичната нервна система, отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно.
Здравето е вътрешен процес. Ако организмът не е здрав отвътре, каквито и благоприятни външни условия да има, той не може да ги използва. Какво е нужно, за да бъде здрав? Да определи отношението си първо към Бога, после към своята душа и най-после към ближния си. Ако тези отношения са правилни, човек ще бъде здрав.
Силата и здравето не идват от външната храна. Бог храни човека отвътре и му дава сила и живот да работи, да решава задачите си. Който много яде, много плаща.
Здравето е резултат на правилна обмяна на енергиите в организма на човека, от една страна, както и на правилна обмяна между душите, от друга страна. Дойде ли някаква болест, тя е нарушение на закона за правилната обмяна. В здравия организъм кръвта се разпределя еднакво по всички органи на тялото и енергията, която излиза от мозъка, също така еднакво трябва да се разпределя и мисълта трябва да прониква във всички клетки.
Ако частиците на материята, от които е съставен човешкият организъм, се намират в правилни отношения помежду си, всички негови органи ще бъдат в хармония. Щом те са в хармония, и мислите, чувствата и постъпките на човека ще бъдат хармонични.
За да поддържа хармонията на своя организъм, човек трябва да храни мозъка си със светли чувства, сърцето си – с чисти чувства, дробовете си – с чист въздух, и стомаха си – с чиста здравословна храна.
Който иска да бъде здрав, трябва да увеличи количеството на любовта и енергията в себе си. Възприемайте повече енергия от Слънцето, ако искате да сте жизнерадостни. Радвайте се на изгряващото Слънце, ако искате да продължите живота си.
Законът за чистотата е един от основните закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на всички и хигиената на душата. Всички заразни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби във физическия свят, така съществуват микроби в духовния и в умствения свят. Който иска да бъде здрав, да не боледува, да не се дразни, трябва да бъде чист. Микробите не действат върху чистия човек. И тъй, искате ли да бъдете здрави, работете върху тялото си, освободете се от всички нечистотии и излишъци – утайки, мазнини. Забележите ли натрупване на мазнини в някоя част от тялото, веднага приложете върху себе си спартански режим. Здравето без чистота е непостижимо.
Какъвто е човек по тяло, такъв е и по душа: Какъвто е по дух, такъв е и по тяло. Някои мислят, че човек може да бъде болен, хилав и пак да е гениален. Това е невъзможно. Гениалният човек има особен строеж на тялото. Ако боледува, лесно се справя с болестите.
Здрав човек наричаме този, у когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации. Щом всички органи у човека действуват правилно, от тяхната дейност се произвеждат приятни и хармонични тонове. Ако дейността на човешките органи е правилна и създава музика, човек може да се нарече напълно здрав. При това всеки музикален тон има и свой определен цвят. Какви са признаците, по които се познава здравият човек? Когато човек е здрав по тяло, по сърце и по ум, от него излизат три ухания. Здравото тяло издава особено приятно ухание. Възвишените чувства издават друг вид ухание. Щом едно от трите ухания отсъствува, човек е болен в известно отношение.
Истински здрав е онзи, който от сутрин до вечер е подвижен, лек, готов за работа. Той не знае какво е болест, не се оплаква от нищо, готов е да помага на всички.
По какво се познава здравият човек? Когато здравият човек погледне вечер или денем към небето, той веднага се чувствува весел, радостен, благодари за всичко, което има. Който не може да се зарадва, като погледне към небето, и не благодари за всичко, което му е дадено, той е болен човек.
Здравият човек има чист, ясен, отворен поглед, установени възгледи, той трепти от живот, от енергия в себе си, изпитва приятност от мъчнотиите в живота.
Мнозина ме питат защо трябва да бъде човек добър. Много просто. Човек трябва да е добър, за да бъде здрав. Доброто, добродетелта е първото условие за здравето на човека. Който има силна воля, той е здрав човек. Неговата кръв е чиста; ръцете, краката, гръбнакът му са здрави. Здравото тяло е резултат на силна, разумна воля.
На първо място здравето зависи от мисълта на човека. Като знае законите на мисълта и правилно ги прилага, човек е здрав.
Искаш ли да бъдеш здрав, трябва да мислиш за здравите хора. Изобщо, за каквото човек мисли, такъв става.
Човек е здрав, когато от дясната страна има студени електрически течения, а от лявата – топли течения. За да бъде човек здрав, главата му трябва да бъде хладка, а краката топли. Стане ли обратното, той трябва да намери метод, чрез който да смени състоянието си.
Колкото повече злато има в човешката кръв, толкова той е по-благороден, по-устойчив, по-здрав.
Дръжте носа си в изправност. Пазете го и го почитайте като свещен орган. Докато носът е в изправност, човек е здрав. Щом носът е добре, ще знаете, че и очите, и ушите, и устата ще бъдат добре. Оттам пък ще бъдат добре и дробовете, и сърцето, и стомахът. Ако се наруши нещо в носа, организмът постепенно се разглобява. Пазете носа си и не се страхувайте. Внимавайте да не изгладите кривата линия на ноздрите. Нещастие е, ако тя се изглади, Нещастие е да нямаш нос. Той представлява красив планински връх, дето се трансформират енергиите на човешкия организъм. Който не знае значението на носа, не може да го оцени като велико благо на живота. Докато носът ти е в изправност, Бог ще ти говори и чрез ума, и чрез сърцето. Забележете – централното място на човешкото лице е носът. Бог се проявява на земята трояко: чрез мислите, чувствата и постъпките на човека. Това се отпечатва на носа.
Главата ви трябва да е винаги изправена, никога не гледайте надолу. Главата и гръбнакът винаги да са перпендикулярни на Земята. Когато сте изправени, се свързвате със слънчевите енергии и положителното в живота.
Всякога главата трябва да има едно перпендикулярно отношение към Слънцето и центъра на Земята, за да се приемат трептенията правилно.
Трябва да знаете как да си държите главата спрямо центъра на Слънцето – отвесно да държите главата си спрямо Слънцето и Земята. За да не падаш, за да не изкълчваш крак, за да не си пукваш глава, ще се научиш как да вървиш, как да стоиш, как да сядаш. Случват ли ви се често неприятности, значи не знаете как да вървите: краката ви не са правилно поставени към центъра на Земята, а главата ви не е правилно поставена спрямо центъра на Слънцето.
На физическия свят човек трябва да пази нормалната топлина на организма си. От нея зависи здравето му. В духовния свят той трябва да пази вътрешния огън, да не го загасва, Той е наречен „свещен огън”. За да гори свещеният огън постоянно, това зависи от правилното кръвообращение, от правилните мисли, чувства и постъпки на човека.

Източник: „Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »